Regulamin

Jest to regulamin świadczenia usług przewozowych firmy BluBus.pl, który obowiązuje od 01.01.2018r. Określa on zasady przewozu osób, bagażu oraz przesyłek kurierskich.

Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami.

Postanowienia ogólne.

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Przewoźnik - firma BluBus.pl

Pasażer - osoba fizyczna, korzystająca z usług wyżej wymienionego przewoźnika

Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za przejazd, której wysokość została ustalona podczas rezerwacji przejazdu.

Bilet jednorazowy - dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, który uprawnia Pasażera do skorzystania z jednorazowego przejazdu na określonej trasie i w określonym terminie.

Bagaż - bagaż podręczny oraz dodatkowy.

Bagaż podręczny - są to rzeczy wniesione przez Pasażera do busa.

Bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.

Nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cena biletu za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy.

Warunki przewozu.

Nabycie biletu przez Pasażera oznacza zawarcie umowy na przewóz osób lub rzeczy i akceptację warunków niniejszego regulaminu.

Pasażer zobowiązany jest zakupić lub okazać kierowcy kupiony wcześniej bilet, niezwłocznie po wejściu do busa.

Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera, jeżeli:

 • pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
 • pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków)
 • pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
 • pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży.
 • pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz.
 • zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom. 

Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane przy rezerwacji miejsca.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi).

W ofercie Przewoźnika znajdują się następujące rodzaje biletów:

 • bilet jednorazowy,
 • bilet promocyjny - można go uzyskać po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do skożystania z promocji.

Zniżki, ulgi i promocje na zakup biletu nie podlegają łączeniu.

Pasażer korzystający z usług Przewoźnika, jest zobowiązany do:

 • przestrzegania przepisów porządkowych oraz postanowień niniejszego regulaminu
 • bezwzględnego stosowania się do poleceń kierowcy,
 • zapinania pasów bezpieczeństwa (jeśli bus jest wyposażony w takie pasy)
 • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi oraz współpasażerom,
 • nie wolno umieszczać bagażu i zwierząt na miejscu przeznaczonym dosiedzenia,
 • Przewoźnik może odmówić przewozu osób nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
 • za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność jego zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.

Bagaż

Limit bagażowy wynosi dwie torby podróżne średniej wielkości plus bagaż podręczny. Całość nie może przekraczać 40 kg.
Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:

 •  bagaż dodatkowy ( za każdą następną torbę przewidziana jest opłata 10 euro lub jej równowartości w złotówkach)
 •  wózki dziecięce
 •  rowery
 • inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.


Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych , żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży , uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu (ostre narzędzia , otwarte naczynia z farbą itp.).

Promocje

Co 5 przejazd uprawnia do zniżki 50% nominalnej ceny biletu. Do skorzystania z tej promocji jest potrzebna karta promocyjna na której powinno znajdować się imię i nazwisko pasażera wpisane przez kierowcę oraz pieczątki z datami i podpisem kierowcy.
Promocje się nie łączą.
Pasażer może posiadać tylko jedną kartę promocyjną upoważniającą go do promocyjnego przejazdu.
Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do skorzystania z promocji.

Rezerwacja

Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Przy rezerwacji miejsca prosimy o podawanie faktycznych danych osobowych.
Rezerwacje prosimy potwierdzać dzień przed planowanym wyjazdem.
Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę BluBus.pl można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej blubus.pl

Reklamacja

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reklamacje należy składać w terminie miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

W wypadku niedokonania przez pasażera zgłoszenia reklamacji przewoźnik odmawia przyjęcia go do rozpatrzenia.
Reklamacje może składać wyłączenie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego przedstawiciel ustawowy.

Reklamacja powinna zawierać:

 • dane osobowe pasażera;
 • opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji;
 • opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości;
 • opis okoliczności wskazujących na związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą reklamacji a szkodą;
 • wskazanie sposobu rekompensaty szkody.

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez właściciela firmy do odwołania.